استرداد

 

در بعضی شرایط خاص احتمال عدم انجام تفریح انتخابی وجود دارد. در صورتی که تفریح انتخابی بدلیلی که گردشگر در آن مقصر نباشد، کنسل شود، هزینه پرداختی در زمان کمتر از ۱۰ دقیقه به کارت خریدار عودت داده خواهد.

موارد احتمالی لغو تفریح خریداری شده:
1)لغو بدلیل شرایط نامساعد جوی
2)لغو بدلیل خرابی وسیله کلوپ تفریحی
3)لغو بدلیل تعطیلی در ایام شهادت یا مناسبت های خاص

در تمام موارد فوق، مبلغ پرداختی بدون کسر هیچ جریمه ای به کارت خریدار عودت داده خواهد شد.

در مواردی که گردشگر به مرکز تفریحی مراجعه نکند یا از استفاده به هر دلیل منصرف شود، قوانین چارتری اجرا می شود.