خزندگان - آفرکیش

 

مارمولک ها برای تخم ریزی به کنار ساحل می آیند. در مورد مار های جزیره هم باید گفت که مار های کیش بر دو دسته اند که یکی مارهای قیطانی که غیر سمی هستند و تاکنون حادثه ای از آن ها گزارش نشده ولی دسته بعدی را مار های جعفری هستند که سمی بوده و همه ساله عده ای را در سرتاسر کشورمان به کام مرگ میبرند و در مواجهه با آن ها میبایست احتیاط را لحاظ کنید.