پستانداران - آفرکیش

 

 به علت شکار غیر مجاز و بی رویه غزالها و تصادف با ماشین،  این گونه‌ی جانوری زیبا در معرض خطر انقراض قرار گرفته و برای ادامه ی حیات خود نیاز به توجه و رسیدگی دستگاه های مرتبط دارد. در سال 1363 خورشیدی غریب به 30 راس از این نوع آهو به منظور تقویت و افزایش نسل در جزیره‌ی کیش رها شد، خوشبختانه ایجاد امکانات و زیرساخت های مناسب از قبیل محل های استقرار علوفه غنی شده، تعداد زیادی آبشخور و ایجاد امنیت کافی به کمک این پروژه شتافتند و ثمره‌ی آن هم افزایش جمعیت غزال ایرانی شد به طوری که در سرشماری های سال های اخیر تعداد آن ها به 700 راس رسیده است. در حال حاضر این آهو ها به شکل دسته های پراکنده در سرتاسر جزیره با آرامش و آزادی به زندگی خود ادامه میدهند.  البته بنا بر گزارش های رسمی سازمان های مربوطه این گونه جانوری بیشتر در جنوب و شرق جزیره ساکن هستند. دلفین معمولی، گربه، موش، خارپشت ایرانی، خدنگ و جربیل بلوچستان نیز از دیگر پستانداران جزیره کیش محسوب می گردند.