داروخانه مرکز بهداشت بوعلی - آفرکیش

 

آدرس: صفین- خیابان اقبال- مرکز بهداشت بوعلی

تلفن:

07644433270